Import cennika Sekocenbud


Aby zaimportować cennik do programu należy włożyć płytę CD z cennikiem następnie klikamy na Ceny / Importuj cennik (Rys. 1)Rys. 1


W kolejnym oknie (Rys. 2) klikamy Rozpoznaj format (1.), a następnie OK (2.) Po czym pojawi się komunikat o zakończeniu importu (Rys. 3)

Rys. 2


Rys. 3